Psykisk ohälsa für alle

 

Psykisk ohälsa berör oss alla. Barn, ungdomar och vuxna som själva växer upp eller har växt upp med olika typer av psykisk ohälsa, som känt sig utanför och annorlunda. De som alltid vetat, och för de som fått veta först i vuxen ålder. De som vuxit upp som barn till föräldrar med bristande omvårdnadsförmåga till följd av psykisk ohälsa och de som har psykisk ohälsa och nu fått barn. Det berör även alla de som finns omkring dessa.

Man uppskattar att 1 av 4 har eller har haft egen erfarenhet av psykisk ohälsa och 3 av 4 berörs av psykisk ohälsa på något sätt, i form av någon nära anhörig eller liknande. Psykisk ohälsa är idag den största orsaken till långtidssjukskrivningar och obehandlad psykisk ohälsa i unga år kan leda till avsaknad av såväl utbildning som arbete i vuxen ålder. Många barn och ungdomar med psykisk ohälsa lever med stor skuld och skam, går ut skolan med ofullständiga betyg, hamnar i droger, kriminalitet eller andra destruktiva beteenden. Ofta med ett enormt stigma och ett djupt utanförskap. Ofta med en känsla av att ständigt misslyckas eller att vara värdelös.

Ung Utan Pung har länge fått förfrågan om en pjäs om psykisk ohälsa då problematiken är bred och svår att komma åt på ett neutralt sätt. Vi har lång och god erfarenhet av att sätta upp förställningar på olika typer av social problematik och vår styrka är att ta upp svåra frågeställningar på ett naket vis, men utan pekpinnar, vilket bjuder in åskådaren till reflektion, eftertanke och handling. Att angripa svåra situationer genom att dramatisera och visualisera dem samt beskriva dem med endast några få ord, skapar en bred gemensam grund att arbeta vidare utifrån.

Ungdomar mellan 13-20 år

Vi arbetar med att ta fram en föreställning om psykisk ohälsa som i första hand riktas till ungdomar mellan 13- 20 år, och de som lever och verkar kring dem. Som lärare och annan skolpersonal. Elever, vårdpersonal, de som arbetar på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, andra myndigheter, arbetsplatser, chefer och medarbetare. Föräldrar barn, tränare och scoutledare.

Ung utan Pung

Ung utan pung är en ideell förening och en teatergrupp med rötter i Stockholmsförorten Rågsved. Tillsammans med ungdomar har teatergruppen gjort succé i skolor genom shower med satir, musik och sketcher grundat i dagsaktuella teman.  Ung utan pungs föreställningar ger en möjlighet att bjuda på teater som engagerar, öppnar dörrar och lockar till nya möten och kulturupplevelser.

Ung Utan Pung samverkar med projektet Hjärnkoll för att ta fram denna föreställning om psykisk ohälsa.

(H)järnkoll

Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag, en nationell kampanj under Handisam vars syfte är att ändra attityder kring psykisk ohälsa och verka för ökad öppenhet och samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Hur tar vi fram pjäsen?

Föreställningen tas fram genom workshops med ensemblen, personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt andra som berörs dagligen i någon form. På så vis vaskar vi fram de situationer och den problematik som mest lämpar sig för en föreställning. Denna grupp används vidare i arbetet som referensgrupp som följer produktionen.

Hjärnkoll har producerat, och producerar regelbundet färska siffror kring psykisk ohälsa och dessa samt en mängd aktuell annan litteratur utgör grunden i researcharbetet.

Arbetsmaterial

Till pjäsen skrivs det också ett arbetsmaterial relaterat till de frågeställningar som pjäsen tar upp. Detta kan vara en första inkörsport till såväl skola som myndighet att börja prata om konsekvenser av fördomar och utanförskap relaterade till psykisk ohälsa.

Vi skapar en föreställning som…

…bryter fördomar och verkar för att stigmat minskar. Som skapar eftertanke, acceptans och inkludering. Som verkar för att små som stora skall slippa skuld och skam för att de fungerar på ett annat sätt än vad vi idag ser som ”norm”. Som utgår ifrån att alla människors potential skall komma till sin rätt, även de som idag inte kommer fram alls på grund av att vårt samhälle har för strikta normer kring olika psykiska funktionssätt.

Vi skapar också en förställning som ifrågasätter begreppen handikapp/funktionsnedsättning och funktionshinder. Vad betyder det egentligen? Är exempelvis Asperger alltid ett handikapp eller kan det även vara en styrka, för sig själv och andra? Vad betyder våra olika kulturella bakgrunder i förhållande till hur vi agerar och hur vi ser på dysfunktion? Och hur enkelt är det att inkludera människor som på något sätt är annorlunda då fördomar och rädslor för det vi inte känner till ofta står i vägen? Vi tar upp situationer som exempelvis när:

-  en elev går bananas och kräver all uppmärksamhet? Hur kan man förstå och hur gör man när en person får en hel klass emot sig?

- man inte förstår sociala koder. Vilka humoristiska, dråpliga och sorgliga situationer är  vardagsmat?

- någon i en grupp får plötsligt tics?

- det är meningen att man skall lära sig något men det är omöjligt att sitta still?

- man är oförmögen att känna empati eller läsa av andras känslor?

- man tolkar allting bokstavligt?

- när det för omgivningen uppstår vissa situationer och beteenden som blir väldigt obekvämt att prata om?

- alla ser och stör sig men det är en allmän hållning att låtsas som ingenting?

I vidareutvecklingen av projektet kan den sedan vinklas för att passa åldern 10-13 samt ytterligare en variant för vuxna.

Specialbeställningar

Ung utan pung har även möjlighet att erbjuda sina kunder ett specialskrivet material riktat till exempelvis till den speciella problematik som finns i er egen kommun. Kontakta oss för mer information och pris. Vi börjar nu producera föreställningen med premiär under april 2014. 

FACEBOOK